ગુજરાત સરકાર દ્વારા આજે દ્વારા કમ્પ્યુટર અધ્યયન વિષયની ફિ માં તોતિંગ વધારો

P.Raval
By P.Raval
Gujarat Govt today hiked the fee of computer studies subject

ગુજરાત સરકાર દ્વારા આજે દ્વારા કમ્પ્યુટર અધ્યયન વિષયની ફિ માં તોતિંગ વધારો , ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની તા.03/10/2023 ના રોજ મળેલ કારોબારી સમિતિના ઠરાવ અન્વયે જણાવવાનું કે રાજ્યની માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ પૈકી જે વિદ્યાર્થીઓ કમ્પ્યુટર વિષય રાખવા માંગતા હોય તે વિદ્યાર્થીઓએ અત્રેની કચેરીના સંદર્ભ-1 દર્શિત પત્ર અન્વયે માસિક 50/- Rs ફી વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી લેવામાં આવતી હતી. 

આ પણ વાંચો :ગુજરાત સરકાર સામાન્ય વહીવટ વિભાગનો કર્મચારીઓના અહિતમાં મોટો નિર્ણય

Gujarat Govt today hiked the fee of computer studies subject
Gujarat Govt today hiked the fee of computer studies subject

ગુજરાત સરકાર દ્વારા આજે દ્વારા કમ્પ્યુટર અધ્યયન વિષયની ફિ માં તોતિંગ વધારો

ઉક્ત ફી માં વધારો કરવા બાબતે ગુજરાત રાજ્ય શાળા સંચાલક મહામંડળની રજૂઆત અત્રે મળેલ હતી જે અન્વયે તા.03/10/2023 ના રોજ મળેલ બોર્ડની કારોબારી સમિતિના ઠરાવ ક્રમાંક:668/2023 થી કમ્પ્યુટર અધ્યયન વિષય રાખવા ઇચ્છતી નોંધાયેલ અનુદાનિત(ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ) માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓએ વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી પ્રતિમાસ ફી ના 50/- Rs ના બદલે 125/- Rs પ્રતિમાસ ફી લેવાનું સર્વાનુમતે ઠરાવવામાં આવેલ છે તેમજ તેનો અમલ ઓક્ટોબર-2023 ના માસથી કરવાનું ઠરાવેલ છે.

આ પણ વાંચો :7th pay commission da hike: સવાર પડતાં જ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની ખુશીની કોઈ સીમા નથી, જાણો કેટલો થશે DAમાં વધારો.

જે અન્વયે રાજ્યની તમામ બિનસરકારી અનુદાનિત(ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ) માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓએ ઓક્ટોબર- 2023થી કમ્પ્યુટર અધ્યયન વિષય માટે પ્રતિમાસ 125/- Rs ફી લેવાની રહેશે તેમજ તે અંગેની પહોંચ વિદ્યાર્થીને/વાલીને આપવાની રહેશે. 

- - Join For Latest Update- -
By P.Raval
Follow:
I am P.Raval. I am a blogger and content creator at MyGujju. I have experience in various fields which include current happenings in various fields including Government Jobs Updates, Government Schemes, Latest News Updates, Tech Trends, Sports, Gaming, Politics, Government Policies, Finance and etc.
Leave a comment