ગુજરાતની હાઇસ્કુલોમાં જુના શિક્ષકોની ભરતી,જાણો સંપૂર્ણ માહિતી.

P.Raval
By P.Raval
1 Min Read
ગુજરાતની હાઇસ્કુલોમાં જુના શિક્ષકોની ભરતી

આજે નાયબ શિક્ષણ નિયામક ગુજરત રાજ્ય ગાંધીનગર દ્વારા  ગુજરાતની હાઇસ્કુલોમાં જુના શિક્ષકોની ભરતી બાબત પરીપત્ર કરવામાં આવેલ છે.

ગુજરાત રાજ્યની બિનસરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં વર્ષ- 2016 ની જુના શિક્ષકોની ભરતી પ્રક્રિયામાં દર્શાવેલ શાળાવાર ખાલી જગ્યાઓની વિગતો મંગાવવામાં આવેલ છે.

ગુજરાત રાજ્યની બિનસરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં વર્ષ- 2016 ની જુના શિક્ષકોની ભરતી પ્રક્રિયા અન્વયે અગાઉ શાળા કક્ષાએથી દર્શાવેલ શાળાવાર જુના શિક્ષકોની ખાલી જગ્યાઓની વિગતો તાત્કાલિક દિન- 03 માં આ સાથે સામેલ નિયત નમૂનાના પત્રકમાં ઈ-મેઈલ ssmadhyamik2@gmail.com પર મંગાવવામાં આવેલ છે.

ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓમાં માત્ર વર્ષ-2016 ની ભરતીપ્રક્રિયામાં દર્શાવેલ જુના શિક્ષકોની શાળાવાર ખાલી જગ્યાઓની વિગતો જ મોકલી આપવાની રહેશે. અન્ય ખાલી જગ્યાઓનો સમાવેશ કરવો નહીં. જેની ખરાઈ કરવાની રહેશે. જો તેમાં કોઈ ચૂક જણાશે તો તે અંગેની જવાબદારી સંબંધિત જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની રહેશે.

માધ્યમિક વિભાગની ખાલી જગ્યાઓ અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક વિભાગની ખાલી જગ્યાઓ અલગ અલગ પત્રકમાં દર્શાવવાની રહેશે તથા હાર્ડ કોપી અને સોફ્ટ કોપીમાં મોકલી આપવાની રહેશે.

- - Join For Latest Update- -

Avatar of P.Raval
By P.Raval
Follow:
હું પી.રાવલ છું. હું MyGujju માં બ્લોગર અને કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છું. મારી પાસે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં 10 વર્ષનો અનુભવ છે જેમાં સરકારી યોજનાઓ, નવીનતમ સમાચાર અપડેટ્સ, ટેક ટ્રેન્ડ્સ, રમતગમત, રાજકારણ, સરકારી નીતિઓ, બિઝનેસ અને બોલીવુડ સમાચાર વગેરે સહિત વિવિધ ક્ષેત્રોમાં વર્તમાન ઘટનાઓનો સમાવેશ થાય છે.
Leave a comment