1 થી 100 સુધીના ઘડિયા જિંદગીમાં નહિ ભૂલાય,આ રીતે રાખો યાદ

P.Raval
By P.Raval
1 થી 100 સુધીના ઘડિયા જિંદગીમાં નહિ ભૂલાય,આ રીતે રાખો યાદ

બાળકોને ઘડિયા યાદ રહેતા નથી યાદ રાખવાનો કંટાળો આવતો હોય છે.આજે અમે એક એવી ટ્રિક લાવ્યા છીએ કે બાળકો 1 થી 100 સુધીના ઘડિયા ચપટી વગાડતાં ગણી લે છે.

1 થી 100 સુધીના ઘડિયા જિંદગીમાં નહિ ભૂલાય,આ રીતે રાખો યાદ
1 થી 100 સુધીના ઘડિયા જિંદગીમાં નહિ ભૂલાય,આ રીતે રાખો યાદ

આજે Instagram ઍક યુવા સારથી એકેડેમી કચ્છની એક વીડિયો જોયો .આ વીડિયોમાં 1 થી 100 સુધીના ઘડિયા ચપટી વગાડતાં ગણી શકાય એવી ટ્રીક શીખવાડમાં આવી છે.

જો બાળકો ધ્યાનથી આ નીચે આપેલ વીડિયો જોશે તો ચોક્કસ 1 થી 100 સુધીના ઘડિયા ચપટી વગાડતાં ગણી લે છે.

આ વીડિયોને tnstagram પર 20,000 લાઈક મળેલ છે અને ઘણા લોકોએ આ વીડિયો જોયો છે.

શિક્ષણ /નાણા વિભાગ:30 જૂનના રોજ વયનિવૃત થતાં કર્મચારીઓના કિસ્સામાં નોશનલ ઈજાફો આકારવા બાબત

- - Join For Latest Update- -

આ વીડિયો જોવા માટે આપે નીચે આપેલ વીડિયો ના પ્લે બટન પર કિલક કરવાથી વીડિયો જોઈ શકાશે.

આ વીડિયોમાં ખૂબ જ સરળ રીતે સમજવામાં આવેલ છે.આ વીડિયોમાં 1 થી 100 સુધીના ઘડિયા ચપટી વગાડતાં ગણી શકાય અને 1 થી 100 સુધીના ઘડિયા જિંદગીમાં નહિ ભૂલાય એવી ટ્રીક શીખવાડમાં આવી છે.

આ ટ્રીકથી બાળકોને  1 થી 100 સુધીના ઘડિયા જિંદગીમાં નહિ ભૂલાય અને ઘડિયા ગણવામાં ખુબજ ઉપયોગી સાબિત થશે અને પરીક્ષામાં પણ ખુબજ મદદગાર સાબિત થશે.

1 થી 100 સુધીના ઘડિયા જિંદગીમાં નહિ ભૂલાય,આ રીતે રાખો યાદ

By P.Raval
Follow:
I am P.Raval. I am a blogger and content creator at MyGujju. I have experience in various fields which include current happenings in various fields including Government Jobs Updates, Government Schemes, Latest News Updates, Tech Trends, Sports, Gaming, Politics, Government Policies, Finance and etc.
Leave a comment