ગુજરાત રાજ્યના ફિક્સ પગાર કર્મચારીઓનો પગાર વધારવા બાબત 

P.Raval
By P.Raval
1 Min Read

ગુજરાત રાજ્યના ફિક્સ પગાર કર્મચારીઓનો પગાર વધારવા બાબત 

ગુજરાત રાજ્યના ફિક્સ પગાર કર્મચારીઓનો પગાર વધારવા બાબત નિયામકશ્રી, શાળાઓની કચેરી, ગાંધીનગર દ્વારા આજરોજ વર્ગ-3 અને વર્ગ-4ની તમામ સંવર્ગની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીથી નિમણૂંક પામેલ ફિક્સ પગારના કર્મચારીઓના પગારમાં સુધારો કરવામાં આવેલ છે. જે ઠરાવનો લાભ રાજ્યની અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના ફિક્સ પગારથી નિમણૂંક પામેલ કર્મચારીઓને આપવા બાબતનો પરિપત્ર કરવામાં આવેલ છે.

ગુજરાત રાજ્ય સરકારના વર્ગ-3 અને વર્ગ-4ની તમામ સંવર્ગની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીથી નિમણૂંક પામેલ કર્મચારીઓના ફિક્સ પગાર સુધારવા અંગેના ઠરાવનો લાભ બિનસરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના કર્મચારીઓને આપવા બાબત.

જવાહર નવોદય વિધ્યાલય JNV દ્વારા મહત્વની જાહેરાત કરાયેલ છે.

ગુજરાત રાજ્યના ફિક્સ પગાર કર્મચારીઓનો પગાર વધારવા બાબત

ઉપર્યુક્ત વિષય તથા સંદર્ભ પરત્વે જણાવવાનું કે, નાણા વિભાગના તા.18/10/2023ના ઠરાવથી રાજ્ય સરકારના વર્ગ-3 અને વર્ગ-4ની તમામ સંવર્ગની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીથી નિમણૂંક પામેલ ફિક્સ પગારના કર્મચારીઓના પગારમાં સુધારો કરવામાં આવેલ છે. જે ઠરાવનો લાભ રાજ્યની અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના ફિક્સ પગારથી નિમણૂંક પામેલ કર્મચારીઓને આપવા બાબતે ની માહિતી સત્વરે મોકલી આપવા વિનંતી કરેલ છે.

- - Join For Latest Update- -

Avatar of P.Raval
By P.Raval
હું પી.રાવલ છું. હું MyGujju માં બ્લોગર અને કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છું. મારી પાસે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં 10 વર્ષનો અનુભવ છે જેમાં સરકારી યોજનાઓ, નવીનતમ સમાચાર અપડેટ્સ, ટેક ટ્રેન્ડ્સ, રમતગમત, રાજકારણ, સરકારી નીતિઓ, બિઝનેસ અને બોલીવુડ સમાચાર વગેરે સહિત વિવિધ ક્ષેત્રોમાં વર્તમાન ઘટનાઓનો સમાવેશ થાય છે.
Leave a comment