ટૅગ DEO

અમદાવાદમાં સ્કૂલોના પાપે નિવૃત્ત કર્મીઓની બગડી દિવાળી, DEOએ બેદરકારી દાખવનાર 13 સ્કૂલોને આપી નોટિસ

Ahmedabad DEO News : અમદાવાદમાં સ્કૂલોના પાપે 176 નિવૃત કર્મીઓની દિવાળી બગડી

P.Raval By P.Raval