ડીએમાં આજે 4 ટકાનો વધારો,46% મોંઘવારી મુજબ આપના પગારની ઓટોમેટિક ઓનલાઇન ગણતરી કરો

P.Raval
By P.Raval
46% મોંઘવારી મુજબ આપના પગારની ઓટોમેટિક ઓનલાઇન ગણતરી કરો
46% મોંઘવારી મુજબ આપના પગારની ઓટોમેટિક ઓનલાઇન ગણતરી કરો
46% મોંઘવારી મુજબ આપના પગારની ઓટોમેટિક ઓનલાઇન ગણતરી કરો

કેન્દ્ર સરકારે આજે મોંઘવારી ભથ્થું વધારવાની જાહેરાત કરી છે. કેન્દ્રની મોદી સરકારે કર્મચારીઓના ડીએમાં 4 ટકાનો વધારો કર્યો છે. અત્યાર સુધી કર્મચારીઓને 42 ટકાના દરે ડીએ મળતું હતું પરંતુ હવે તેમને 46 ટકાના દરે મોંઘવારી ભથ્થું મળશે.

સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલ મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો 1 જુલાઈ, 2023 થી અમલી ગણવામાં આવશે. સરકાર દ્વારા આજે મોંઘવારી ભથ્થામાં 4 ટકાનો વધારો કરવામાં આવતા તે હવે 42 ટકાથી વધીને 46 ટકા થઈ ગયો છે.

ઓછી કિંમતે આઇફોન ૧૪ ખરીદવાની છેલ્લી તક, તરત જ ઓર્ડર કરો

આ વધેલા ડીએને 1 જુલાઈથી લાગુ ગણવામાં આવશે. એટલે કે ઓક્ટોબરના પગારમાં જુલાઈ, ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બરના ત્રણ મહિનાના એરિયર્સનો સમાવેશ થશે. એટલે કે, જો તમારા પગારમાં માસિક રૂ. 600નો વધારો થાય છે, તો 3 મહિનાનું ડીએ એરિયર્સ એટલે કે જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર સુધીનું બાકી રહેલું DA પણ પગારમાં મળશે. જો ઓક્ટોબરના ડીએને પણ પગારમાં ઉમેરવામાં આવે તો ઓક્ટોબરનો પગાર રૂ. 2,400 થશે.

46% મોંઘવારી મુજબ આપના પગારની ઓટોમેટિક ઓનલાઇન ગણતરી કરો

સરકારના દરેક વિભાગના કર્મચારીઓને પગાર ગણતરી આસાન થઈ જાય એ માટે માય ગુજ્જુ દ્વારા ઓનલાઇન ઓટોમેટિક પગાર ગણતરી કેલ્ક્યુલેટર બનવવામાં આવેલ છે.

- - Join For Latest Update- -

આ કેલ્ક્યુલેટર માં આપ આપનો માત્ર બેઝિક એન્ટર કરીને કેલ્ક્યુલેટ બટન પર ક્લિક કરવાથી આપને મળવાપાત્ર મોંઘવારી, ઘરભાડું, મેડિકલ અને કુલ પગારની ઓટોમેટિક ગણતરી થઈ જાય છે.

 

By P.Raval
Follow:
I am P.Raval. I am a blogger and content creator at MyGujju. I have experience in various fields which include current happenings in various fields including Government Jobs Updates, Government Schemes, Latest News Updates, Tech Trends, Sports, Gaming, Politics, Government Policies, Finance and etc.
Leave a comment