ટૅગ WhatsApp updates username feature

WhatsApp updates username feature: હવે મોબાઈલ નંબરની જરૂરિયાત ખતમ થઈ જશે.

WhatsApp updates username feature : WhatsApp સર્ચ બાર યુઝર સર્ચને સપોર્ટ કરશે.…

P.Raval By P.Raval