ટૅગ 2000 ની નોટને લઈને નવું અપડેટ આવ્યું

2000 ની નોટને લઈને નવું અપડેટ આવ્યું , આરબીઆઈએ કહ્યું માત્ર 4 દિવસ બાકી છે

 2000 ની નોટને લઈને નવું અપડેટ આવ્યું , આરબીઆઈ એ કહ્યું માત્ર…

P.Raval By P.Raval