ટૅગ ગુજરાતમાં વધ્યો ઠંડીનો ચમકારો

ગુજરાતમાં વધ્યો ઠંડીનો ચમકારો , જાણો આજે ક્યાં કેટલું તાપમાન

ગુજરાતમાં વધ્યો ઠંડીનો ચમકારો: રાજ્યમાં ધીમીધારે ફૂલ ગુલાબી ઠંડીની શરૂઆત, અમદાવાદ સહિત…

P.Raval By P.Raval