ટૅગ State Education Achievement Survey(SEAS)

State Education Achievement Survey(SEAS) શું છે?,જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

ગુજરાત સરકાર દ્વારા તાજેતરમાં State Education Achievement Survey(SEAS) પરીપત્ર કરવામાં આવેલ છે,

P.Raval By P.Raval