ટૅગ GSEB

GSEB દ્વારા શૈક્ષણિક વર્ષ 2023-24 નો વાર્ષિક નિરીક્ષણ અહેવાલ ઓનલાઇન ભરવાની સૂચના

  ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ GSEB , ગાંધીનગર દ્વારા

P.Raval By P.Raval

GSEB ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ પરીક્ષાના ઓનલાઇન ફોર્મ અને ફિની માહિતી

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ GSEB, ગાંધીનગર ખાતે નોંધાયેલ રાજયની

P.Raval By P.Raval

GSEB ધોરણ 10 પરીક્ષાના ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની શરૂઆત અને ફી નું માળખું

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ GSEB, ગાંધીનગર ખાતે નોંધાયેલ રાજયની

P.Raval By P.Raval

GSEB ની મહત્વની જાહેરાત ધો. 10-12ની પરીક્ષા ફીમાં 10% નો વધારો

GSEB News: ગાંધીનગર શિક્ષણ બોર્ડે દ્વારા ધોરણ 10-12ની પરીક્ષા ફીમાં 10 ટકાનો

P.Raval By P.Raval

GSEB ધોરણ -10 અને 12 માર્ચ 2024 પરીક્ષા ફી માળખા ની જાહેરાત

GSEB ધોરણ -10 માર્ચ 2024 પરીક્ષા ફી માળખું GSEB:ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર

P.Raval By P.Raval

GSEB દ્વારા ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ પરીક્ષા 2024 ના ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાના શરૂ

  GSEB:ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર ખાતે નોંધાયેલ વિજ્ઞાન

P.Raval By P.Raval