ટૅગ CLERK SETUP

ગુજરાત રાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં CLERK SETUP મંજૂર કરાવવા ધ્યાનમાં રાખવાની સૂચનાઓ 

વર્ષ 2023-24 માં રાજયની બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના

P.Raval By P.Raval