ટૅગ As many as 1200 granted school clerks in Gujarat state 800 not only peons know complete information

ગુજરાત રાજ્યની 1200 જેટલી ગ્રાન્ટેડ શાળા ક્લાર્ક વિહોણી, 800 માં પટાવાળા જ નહીં,જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

ગુજરાત રાજ્યની 1200 જેટલી ગ્રાન્ટેડ શાળા ક્લાર્ક વિહોણી,ગુજરાત રાજ્યની ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં પટાવાળા,

P.Raval By P.Raval