ટૅગ સુપરવાઇઝર ની નિમણુક માટે ગુણાંકન યોજના

ગુજરાતની માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળામાં સુપરવાઇઝર ની નિમણુક માટે ગુણાંકન યોજના દાખલ કરવા બાબત.

સુપરવાઇઝર ની નિમણુક માટે ગુણાંકન યોજના : ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગના તા.26/06/2023 ના

P.Raval By P.Raval