ટૅગ શૈક્ષણિક વર્ષ 2023-24 માટે શાળાઓમાં દિવાળી વેકેશન નિયત કરવા બાબત.

શૈક્ષણિક વર્ષ 2023-24 માટે શાળાઓમાં દિવાળી વેકેશન નિયત કરવાની જાહેરાત કરી. 

Gandhinagar,Gujarat:  ગુજરાત રાજ્યની તમામ પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાઓમાં વેકેશનની તારીખો એક સરખી

P.Raval By P.Raval