ટૅગ શિક્ષણ /નાણા વિભાગ:30 જૂનના રોજ વયનિવૃત થતાં કર્મચારીઓના કિસ્સામાં નોશનલ ઈજાફો આકારવા બાબત

શિક્ષણ /નાણા વિભાગ:30 જૂનના રોજ વયનિવૃત થતાં કર્મચારીઓના કિસ્સામાં નોશનલ ઈજાફો આકારવા બાબત

ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ /નાણા વિભાગ દ્વારા વર્ષ 2006 બાદ તારીખ 30 જૂનના…

P.Raval By P.Raval