ટૅગ ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેલ અભિરૂચિ કસોટી (SAT) ની શૈક્ષણીક લાયકાતમાં આજે શું કર્યો ફેરફાર

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેલ અભિરૂચિ કસોટી (SAT) ની શૈક્ષણીક લાયકાતમાં આજે શું કર્યો ફેરફાર, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

  Gandhinagar : આજે ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગ સચિવાલય, ગાંધીનગર દ્વારા ખેલ…

P.Raval By P.Raval